ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/11/2558
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
713
เดือนที่แล้ว
3,395
ปีนี้
39,417
ปีที่แล้ว
33,544
ทั้งหมด
182,038
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

1
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 และมกราคม - กันยายน 2567 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้เกิดหลังวันที่ 3 กันยายน 2507 - 2 กันยายน 2508 (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกรคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2508 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2508)
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
4.ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
5.รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
หลักฐานในการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
ลงทะเบียนได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อสอบถามได้ที่
053-215878
13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
09 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
09 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
09 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ บริเวณถนนหนองฮ่อ หม้อแปลงหน้าศูนย์ฝึก รด. มทบ.33 ดังนั้นหากท่านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบสวิตซ์ตัดเมนกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและต่อทรัพย์สินของท่าน

24 ตุลาคม 2566

ประกาศการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

ประกาศจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ทำการผูกพร้อมเพย์ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ผู้ลงทะเบียนสามารถผูกพร้อมเพย์กับธนาคารไหนก็ได้ไม่จำกัดธนาคาร โดยให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยก่อนมาลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

20 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม "ช้างเผือกรักษ์โลก",องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
04 ตุลาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
19 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด และวิธีป้องกันตนเองจากกยาเสพติด การปฏิบัติตนต่อผู้ติดสารเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
29 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

รณรงค์ประชาชนร่วมกับรัฐ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ได้รับประโชยน์จากป่าชุมชน "ป่าชุมชน" สร้างสมดุลย์ระหว่างการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ

23 พฤษภาคม 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
16 พฤษภาคม 2566

ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
15 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ "ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไทยออก ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

11 พฤษภาคม 2566

ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
03 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรืื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก,changpuek.go.th
28 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (161 รายการ)